z

 

Projekt: „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy – II edycja”

 „Program aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością
realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Open Technologies”
nr: RPWP.07.01.02-30-0047/16

Projekt „Program aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Open Technologies” nr: RPWP.07.01.02-30-0047/16 realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną Open Technologies w ramach Programu Operacyjnego Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VII, Działanie 7.1.2

Biuro projektu znajduje się w lokalu Spółdzielni Socjalnej Open Technologies w Poznaniu (61-369), przy ulicy Wagrowska 14 , tel.: 501 366 718

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo wielkopolskie.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby które:
• z własnej inicjatywy zgłasza chęć przystąpienia do udziału w Projekcie,
• w chwili przystąpienia do projektu zadeklaruje, iż w trakcie trwania projektu będzie brał udział w zaplanowanych formach wsparcia,
• legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie lub zaświadczenie od lekarza o dysfunkcji),
• zamieszkuje na terenie województwa wielkopolskiego,

Pierwszeństwo do zakwalifikowania przysługuje osobom, które:
• są w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprężonymi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi,
• pozostają bezrobotne i należących do III profilu pomocy,
• otrzymują wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• spełniające przesłanki ubóstwa.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
• indywidualne poradnictwo zawodowe,
• kursy zawodowe (do wyboru):
- Asystent do spraw księgowości,
- Administrator stron internetowych
- Opiekun osoby zależnej,
- Fakturzysta,
- Pracownik ochrony fizycznej bez licencji,
• zajęcia aktywizacji zdrowotna (badanie lekarskie),
• zajęcia aktywizacja społeczna,
• 10 godzin/BO – udział w terapii psychologicznej lub 30 godzin/BO – udział w klubie wolontariatu,
• wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej – staże zawodowe.

 Pobierz formularz